Wave

AUTOKLUB "VALPOVO" VALPOVO

udruge_aa.jpg

Autoklub Valpovo iz Valpova, M. Gupca 48, je  pravni slijednik Auto moto društva Valpovo.

Točnije, 04. ožujka 1958. godine, održana je osnivačka Skupština Auto moto društva Valpovo, a 08.04.1958. je podnesen zahtjev za registraciju Društva. Na temelju tog zahtjeva,  koji je podnio prvi predsjednik Grginac Stjepan i drugovi, Sekretarijat za unutrašnje poslove Narodnog odbora kotara Osijek,  donio je 16. travnja 1958. godine Rješenje kojim se „ odobrava osnivanje i rad Auto moto društva Valpovo sa sjedištem u Valpovu. Ujedno se odobravaju uz prijavu podnesena pravila.“

 

Iz podnesenih Pravila osnovni zadaci društva su:

«1.- da se putem tečajeva i sličnih formi rada podiže tehnički nivo  širokih narodnih masa oba pola, bez razlike na  njihovu dobnu starost.

  2.-da radi na jačanju privredne i obrambene moći, komune, kotara, republike i zajednice kao cjeline.

Ove zadatke društvo ostvaruje putem:

    a/raznih sistema obuke kadrova

    b/vanarmijskog vojnog odgoja,

    c/učešće u regulisanju sigurnosti mjesnog, autobusnog, motociklističkog, kolnog,    

        pješačkog i drugog saobraćaja,

    d/raznih auto moto sportova: natjecanja i tome slično.“

 

01- Rješenje o osnivanju

02- Pravila Auto moto društva 

 

Prvi  Predsjednik Grginac Stjepan, Tajnik Klobučar Milan

 

Od tog dana počinje kontinuirani rad Auto moto društva Valpovo.

       U prvim danima Društvo je okupljalo tridesetak entuzijasta kod kojih je uz minimalna sredstva, nedostatak prostora,  bila nazočna ogromna volja za rad. U tom periodu radi se na okupljanju članova, te na izgradnji prostorija za radionicu, opremanju radionice i to dobrovoljnim radom i sredstvima samih radnika i članova Društva. Težnja za razvojem i boljim radom rezultirala je  09. listopada 1964. godine odlukom o osnivanju automehaničarske radionice, ali tek 19. studenog 1965. godine izvršen je upis AUTO-MOTO DRUŠTVO VALPOVO - AUTOMEHANIČARSKA ZANATSKO-USLUŽNA RADIONICA VALPOVO u registar Okružnog privrednog suda u Osijeku i tada počinje rad automehaničarske zanatske uslužne radione Valpovo, s predmetom poslovanja: obavljanje automehaničarskih usluga, te čišćenje, pranje i podmazivanje vozila.

03- Rješenje za otvaranje automehaničarske zanatsko-uslužne radionice

Osobe za potpisivanje su bile: predsjednik Srećko Lautar i poslovođa Zorko Đeri. Na prijedlog Đeri Zorka, Upravni odbor u trećem mjesecu 1966. godine  donosi odluku „da se pored postojećih mehaničara, primi još jedan radnik i pošalje na specijalizaciju u Kopar, a on će specijalno obavljati servis mopeda, te da se po njegovom povratku  otvori u radioni servis za mopede. „

„U  radionici, 1968. godine, radi četiri automehaničara, od kojih je jedan VKV radnik koji je ujedno poslovođa radionice i tri KV radnika od kojih dvojica pohađaju školu za visoku kvalifikaciju pri

 

Narodnom sveučilištu  Valpovo. Administrativne i financijske poslove obavlja jedan radnik, i to kako za potrebe društva tako i za poslovanje radionice. U radionici su na naukovanju tri učenika, koji u toku godine dobiju određenu nagradu, zavisno o njihovom zalaganju u školi i na praktičnom radu“. Radionica je uspješno radila do 1973. godine, kada zbog odlaska u druge radne organizacije odlazi većina automehaničara. U radionici ostaje raditi jedan automehaničar, koji radi opravci vozila autoškole, te na opravci vozila za nekoliko radnih organizacija.

04-mehaničari u radionici 1970.  Andrić Josip, Petrović Stjepan, Trampoš Josip, Đeri Zorko

04-A-automehaničarska radionica 1971.

U to vrijeme obuka za vozače „A“ i „B“ kategorije mogle su provoditi fizičke osobe.   Organiziranih predavanja iz poznavanja prometnih propisa nije bilo, a pojedinačna predavanja zbog nedostatka vlastitih prostorija, održavala su se u parku, dvorcu, prostorijama drugih radnih organizacija. Za obuku  su se koristila stara rabljena vozila radnih i drugih organizacija. U Izvještaju o radu Auto moto društva „Valpovo“ za razdoblje 15.03.1964. do 30.01.1966. godine navodi se da se „prišlo na otvaranje tečaja za vozače „A“ i „B“ kategorije, tako da se za spomenuti tečaj prijavilo 28 kandidata. Tečaj je s uspjehom završilo 22 polaznika. Nakon mjesec dana otvoren je novi tečaj , kojeg je posječivalo 25 polaznika, a sa uspjehom završio 21 polaznik. Spomenuti tečajevi održavani su u suradnji s AMD „Slavonac“ iz Osijeka, jer ovo društvo nije imalo statut škole da može izdavati svedodžbe o završenom tečaju, te  zbog nedostatka opreme kabineta , kao i ispitnog stručnog nastavnika za obuku vozača. „

05-5A-počeci autoškole: upoznavanje s prometnim znakovima u parku

05B-polaganje vozačkog ispita za „A“ kateg. na „Zelenom brijegu“

1968. godine Auto moto društvo Valpovo kupuje parcelu od Sudar Stjepana, Anke i Reze  i pokreće  inicijativa za izgradnju vlastitog objekta. Općinski sekretarijat za poslove uprave Valpovo  dana 20.11.1968. izdaje Auto moto društvu Valpovo odobrenje  za izgradnju garaža i nadstrešnice u Valpovu, M. Gupca 46. Kupnjom građevinske parcele i  izgradnjom  vlastitog prostora stvoreni su preduvjeti za bolji rad. Iste godine donesena je odluka o nabavci i postavljanju  valjkova za ispitivanje kočnica na vozilima, a Lautar Srečko, Skelac Alfred i Kopjar Ivica se upućuju na polaganje instruktorskog ispita za obuku vozača „A“ i „B“ kategorije, jer „divlje se više neće moći vršiti obuka.“  Ubrzo se vrši  i prenamjena postojećeg prostora na predsoblje, kancelariju i učionicu za potrebe autoškole.

1970. godine AMD nabavlja   vozilo za autoškolu. 08. oktobra 1970. sklopljen je kupoprodajni ugovor između Lakat Vilike iz Belišća kao prodavaoca i Auto moto društva iz Valpova, kao kupca, kojim je Auto moto društvo Valpovo steklo pravo vlasništva na putnički automobil marke Zastava 750, broj motora 063407, broj šasije 038176. reg. broj OS 50-57

27.01.1972. godine Općinski sekretarijat za poslove uprave Valpovo  izdaje Rješenje kojim se Auto-moto društvu Valpovo, odobrava otvaranje auto-škole u Valpovu za pripremanje kandidata za polaganje vozačkog ispita za vozače A i B kategorije i od tada počinje s radom prva autoškola u Valpovu.  

07- Rješenje kojim se odobrava otvaranje autoškole u Valpovu.

24.03.1973. godine Skupština Auto-moto društva Valpovo, „ na temelju člana 91 Ustava SFR Jugoslavije i člana 19 Osnovnog zakona o udruženjima građana donosi Statut Auto-moto društva Valpovo s osnovnim zadacima  -na širenju i daljnjem razvijanju fizičke i tehničke kulture i kulture uopće, na širenju saobraćajno-tehničke kulture svojih članova i ostalih učesnika u saobraćaju, a naročito školske djece i omladine, na razvijanju i njegovanju drugarstva, solidarnosti i uzajamne pomoći među svim učesnicima u saobraćaju“.

Donošenjem tog  Statuta  Auto moto društvo Valpovo udruženo je u Auto-moto savez Hrvatske, a preko njega u Auto-moto savez Jugoslavije. Organi Društva su: Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor. Skupštinu čine svi članovi Društva, Izvršni odbor se sastoji od 9 članova, a Nadzorni odbor od 3 člana.

 

08.-Skupština AMD-a 1973.

 

U zapisniku sa godišnje skupštine AMD-a za 1976. navodi se „najviše pažnje posvećeno je unapređenju nastave u Auto-moto školi za buduće vozače amatere. U toku 1976. god. nastavom za vozače amatere obuhvaćeno je 305 osoba. Trenutno je škola kadrovski dobro opremljena kao i tehnički što zadovoljava sadašnje potrebe. Društvo raspolaže sa četiri putnička vozila za obuku, jednim motor kotačem, audiovizualnim sredstvima za teoretski dio nastave.“

 

Republički sekretarijat za prosvjetu , kulturu i fizičku kulturu  SR Hrvatske u Zagrebu,  dana 20.06.1978. donosi Rješenje kojim se Auto moto društvu „Valpovo“ Valpovo  na području općine Valpovo odobrava osposobljavanje osoba za vozače vozila A, B kategorije, poljoprivrednog traktora, bicikla s motorom, radnog stroja, moto kultivatora, te Radna zajednica Automoto društva Valpovo 24.07.1978. godine donosi Rješenje o imenovanju članova  ispitne komisije za provođenje vozačkih ispita.

09- Rješenje o imenovanju članova u prvu ispitnu komisiju za provođenje vozačkih ispita u   Valpovu

Tako su ispunjeni zakonski, tehnički i kadrovski uvjeti za samostalni rad autoškole i od tada vozačke ispite provodi samostalna ispitna komisija Automoto društva Valpovo.

U tom periodu kao poligon za osposobljavanje kandidata i provođenje ispita iz vožnje spretnosti koristi se prostor ispred  i pored same zgrade.

06-06A-06B Zgrada i poligon za osposobljavanje kandidata Društva do 1979. godine

Povećanje broja kandidata za polaganje vozačkog ispita i sve veća potreba za proširenjem prostora za potrebe autoškole dovela je do toga da se Automoto društvo Valpovo seli iz vlastitih prostorija. U veljači 1980. Auto moto društvo sklapa Ugovor o prijenosu prava upravljanja nad postojećim prostorijama na Sportsko ribolovno  društvo „Valpovka“ Valpovo, te je bez naknade, 1994. godine izvršen  i prijenos vlasništva na navedeno Društvo.

U zamjenu za navedenu zgradu, Automoto društvo  Valpovo 1979. godine stječe pravo upravljanja na zgradu tadašnjeg Omladinskog doma u Valpovu M. Gupca 48, te se iste godine useljava u navedene prostorije. Te godine radi se na obnovi prostorija i prilagođavanju prostora za rad autoškole, koja u petom mjesecu 1980. počinje sa radom u navedenim prostorijama.

10-10 A Otvorenje zgrade Auto-moto društva Valpovo 1979. godine.

U tom periodu  stječe se i pravo na korištenje parcele iza „starog mlina“ na kojoj  počinje   izgradnja poligona za potrebe autoškole, na kojem će se vršiti obuka kandidata.

1982. godine AMD dobiva Uvjerenje za izgradnju poligona za obuku kandidata,  a 1986. godine  Uvjerenje da poslovne prostorije i prometni poligon ispunjavaju uvjete za  obavljanje djelatnosti autoškole.

08.02.1986. Općinski komitet za privredu i društvene djelatnosti Valpovo donosi Rješenje o upisu Auto moto društva u Registar društvenih organizacija s osnovnim sadržajem djelatnosti “ostvarivanje osobnih zajedničkih i društvenih ciljeva i interesa u području prometno-tehničke kulture, razvoj automobilizma, auto-moto sporta, osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon“.

30.06.1986. Isti Komitet donosi  Rješenje da prostorije, uređaji i oprema Auto moto društva Valpovo ispunjavaju minimalne tehničke, sanitarne i uvjete zaštite na radu za obavljanje djelatnosti, a 07.07.1986. Auto moto društvo dobiva i Rješenje kojim se utvrđuje da prometni poligon za izvođenje vježbi u upravljanju vozilom, koji se nalazi u Valpovu, ulica 25. svibnja, ispunjava propisane uvjete u pogledu izgradnje i uređenja za osposobljavanje vozača vozila na motorni pogon.

Auto moto društvo Valpovo 1987. godine dobiva odobrenje za osnivanje Komisije koja je utvrđivala prometnu vrijednost oštećenih vozila kako bi se mogao što realnije obračunavati i naplatiti porez na promet. Predsjednik Komisije je bio Stjepan Blažević, VKV automehaničar, tajnik Auto moto društva.

16.07.1987. Republički komitet za prosvjetu kulturu fizičku i tehničku kulturu izdaje Auto moto društvu Valpovo Rješenje kojim se formira zajednički ispitni odbor za provođenje vozačkih ispita sa Srednjoškolskim centrom „Braća Ribar“ iz Donjeg Miholjca sa sjedištem ispitne komisije u Auto moto društvu Valpovo.

03.03.1988. godine Auto moto društvo Valpovo se upisuje u Okružni privredni sud, radi obavljanja društvene i privredne djelatnosti.

U auto-školi je te godine obučeno je 432 kandidata za polaganje vozačkih ispita, i to 112 vozača A kategorije, te 320 kandidata za vozače B kategorije. Obuka se obavljala na 7 vozila sa ukupno 6 instruktora.“

 

Donošenjem zakona koji su omogućili otvaranje privatnih autoškola krajem  1990. godine Auto moto društvo napušta 5 instruktora, koji otvaraju privatnu autoškolu. Auto moto društvo se  suočava s novonastalom situacijom. U uvjetima tržišne privrede Društvo traži način kako nastaviti s radom, kako ne bi dovelo u pitanje održavanje postojećih aktivnosti.

 

Krajem prosinca 1990. godine , ustrojen je Hrvatski autoklub, a 13. travnja 1991. usvojen je i Statut Hrvatskog autokluba. Ovim Statutom  su ostvarene pretpostavke za novo ustrojstvo HAK-a, ali i tadašnjih auto-moto društava.

Na temelju Statuta HAK-a, Auto moto društvo saziva sjednicu Konferencije Auto-moto društva Valpova 05. kolovoza 1991. godine, na kojoj donosi odluku o izmjeni naziva  Auto moto društvo „Valpovo“ u Autoklub „Valpovo“. Na sjednici je usvojen  Statut Autokluba „Valpovo“, te se biraju novi organi upravljanja: Skupština koja se sastoji od 21 člana, Upravni odbor od 5 članova i nadzorni odbor 3 člana. Za predsjednika je izabran Stjepan Bajer, za zamjenika predsjednika Slavko Mandl,   za tajnika Stjepan Blažević, a Općinski  sekretarijat za privredu i društvene djelatnosti i opće upravne poslove, na temelju dostavljenih dokumenata, izdaje Rješenje o upisu Autokluba „Valpovo“ u registar društvenih organizacija sa svojstvom pravne osobe, s osnovnim sadržajem djelatnosti: razvijanje saobraćajne kulture i osposobljavanje vozača.

 

Iako u periodu 1991. do 1995. Autoklub nije prestao s radom, sve djelatnosti su svedene na minimum.  Ratni je to period u kojem su radni prostor i vozila stavljen na raspolaganje hrvatskoj vojsci, a u nametnutom ratu smo pretrpjeli znatne štete. U tom periodu uništena su dva vozila koja je koristila HV, a sama zgrada je pretrpjela značajna oštećenja prilikom granatiranja. Najteža oštećenja pretrpjela je automehaničarska radionica, koja je, zbog nemogućnosti obnove  prestala s radom 1995. godine.

Veliki gubitak predstavlja i nemogućnost izgradnje Doma tehnike, u kojem je svoje prostorije trebala imati Narodna tehnika, Autoklub i druge udruge., kao i nemogućnost izgradnje stanice za tehnički pregled vozila. Iako je Autoklub je zatražio i dobio odobrenje za izgradnju navedene stanice, i u  Narodnim novinama je bilo točno navelo da se stanica za tehnički pregled ima izgraditi u Valpovu, te unatoč svim odobrenjima koje je Auto klub dobio,  stanica za tehnički pregled nikad nije otvorena, zbog nedostatka financijskih sredstava i nerazumijevanja tijela lokalne zajednice.

Veliki ulogu u radu  AK-a odigrali su i Zakon o Hrvatskom autoklubu iz 1992.  godine, te Zakon o udrugama, po kojima  je AK postao udruga građana, neprofitna pravna osoba, koja više nije mogla obavljati gospodarske djelatnosti. Zbog toga je 1997. godine  donesena  odluka o osnivanju tvrtke pod nazivom  Autoškola «Siguran prolaz» d.o.o. za obuku vozača, koja počinje s radom 01.09.1997. godine, kao samostalna pravna osoba. Tada se u autoklubu postepeno prestaje s radom na komisionoj prodaji vozila, procjeni vozila, poslovima osiguranja vozila.

Autoklub Valpovo se 15. siječnja 1998. godine upisuje u Registar udruga Ureda za opću upravu Osječko –baranjske županije  i usklađuje svoj Statut sa Statutom Hrvatskog autokluba i nastavlja raditi kao udruga građana čiji se rad svodi na okupljanje članstva, provođenje aktivnosti prometno-preventivnog karaktera, izdavanje međunarodnih vozačkih dozvola, dozvola za upravljanje tuđim motornim vozilom u inozemstvu.

1998. godine Autoklub dobiva  Rješenje kojim se provodi uknjižba  prava vlasništva na nekretnini  na kč br.1108., te zgrada postaje vlasništvo AK-a, a tek 2004. godine provodi se uknjižba prava vlasništva na nekretnini koja se nalazi na kč. br 1092, kada i poligon za autoškolu postaje vlasništvo Autokluba Valpovo.

Stjecanjem prava vlasništva na zgradi, 2008. godine pristupilo se sanaciji zgrade, kompletnog krovišta, uređena je i obnovljena fasada,  izmijenjena stolarija, te obnovljena unutrašnjost zgrade.

23- Radovi na zgradi 2008.

23A-Zgrada Autokluba danas

 

Danas je Autoklub Valpovo udruga, neprofitna pravna osoba, koja je po Zakonu o udrugama i po Statutu koji je usvojen na sjednici Skupštine 15. rujna 2015. godine i  Rješenjem ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji Službe za opću upravu Ispostave Valpovo, upisana u Registar udruga Republike Hrvatske dana 24. rujna 2015. godine. Usklađenjem Statuta sa Statutom Hrvatskog autokluba pridruženi je klub Hrvatskog autokluba kao lokalni autoklub, te je članica  Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće.

Po ovom Statutu ciljevi  AK-a  ostaju posvećeni  postizanju općeg dobra u domeni razvijanja sigurnosti i informiranja  u cestovnom prometu te prometne kulture, a osobito u edukaciji i zaštiti mladih naraštaja za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu, a očituju se u kontinuiranom poticanju, promicanju i ostvarivanju zaštite interesa sudionika u cestovnom prometu, a osobito članova AK-a i HAK-a., te podupiranju i razvoju motoriziranog turizma.

U ostvarivanju navedenih ciljeva, tadašnje Auto moto društvo Valpovo, današnji Autoklub Valpovo  organizirao je, a i danas provodi niz prometno edukativnih akcija.

 

RAD NA PREVENTIVI U PROMETU

Na temelju podataka, iz zapisnika sa sjednica tijela upravljanja, već 1966 „članovi zajedno sa organima saobraćaja sudjeluju u kontroli ispravnosti nemotoriziranih vozila u saobraćaju i to bicikla i zaprežnih vozila“, a 1967. članovi sudjeluju u „Mjesecu sigurnosti u noćnom saobraćaju“ od 15.10. do 01.12.1967. „U tom periodu pregledano je 254 vozila i 64 motor kotača, na kojima je pronađeno najviše neispravnosti svjetla, te se na licu mjesta obavljala reglaža svjetla i vozila su dobila oznake žutog trokuta i crvene trake kao znak da su svjetla ispravna. „

U razdoblju od 1970. do 1975. preventivne akcije se svode na: „održavaju se predavanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja za stanovništvo, te prikazivanje  prigodnih filmova,  pružanje pomoći školama u vezi izvođenja obuke djece iz oblasti javnog saobraćaja, a u zajednici sa SJS Valpovo provode akcije u pogledu ispravnosti motornih vozila, kao i zaprežnih vozila i bicikla . Održavana su i tri relija: jedan za 8. mart u kojem su učestvovale žene, održala se kondiciona vožnja sa članovima do  Batine, te svake godine reli za članove automobiliste i motoriste, povodom Dana oslobođenja Valpovštine.“

11-11 A Reli „14. travanj“ povodom Dana oslobođenja Valpovštine 1973

12-Učesnici relija „Jesen 1975“

1976. godine organizirana je akcija „Zaštitimo djecu u prometu“ u kojoj su održana kratka predavanja  u osnovnim i područnim školama u Valpovu, Petrijevcima, Bizovcu, kao i Dječjem vrtiću Valpovo . U sklopu  akcije Auto moto društvo podijelilo je djeci 300 žutih marama koje su imale ulogu današnjih reflektirajućih traka.

Tih godina „Akcija za sigurnost u saobraćaju svake se godine provodi u dva navrata i to u trajanju od 30 dana. U suradnji sa Stanicom javne sigurnosti Valpovo, učestvovali smo u kontroli i pregledu ispravnosti vozila. U toku samog pregleda otklonjeni su manji nedostaci na vozilima kao na primjer podešavanje svjetla, izmjena sijalica i sl., što je radio naš mehaničar i mehaničari članovi AMD-a. „

1977. godine u tradicionalnom reliju „14. travanj“ koji je bio vezan za proslavu 30. godina postojanja Auto-moto saveza Hrvatske, a održan je na relaciji Valpovo-Belišće-Bizovac-Petrijevci-Satnički ribnjak, učestvovalo je 51 vozilo sa 115 učesnika.

Iste godine „Reli jesen“ organiziran je na relaciji Valpovo-Zvečevo, a te godine se po prvi puta sudjeluje na reliju „Sutjeska“ koji organizira Auto moto savez Jugoslavije. Auto moto društvo sudjeluje  s pet vozila i 10 učesnika, a od 560 učesnika vozač AMD Valpovo Miro Čadek zauzeo je 19 mjesto. Na tom reliju značajni rezultat ostvarili su Glavčić Drago, Karl Ivica, Aleksandar Mračkovski,  te Drago Balković.

13-13 A- Učesnici relija „Sutjeska 1977“ i  „Sutjeska 1980“

1981. godine AMD Valpovo se tradicionalno uključuje u akciju „Žuta marama“ u kojoj se đacima prvacima dijele žute marame, a nastavnicima, roditeljima i djeci objašnjava uloga i značaj žute marame u prometu.

U osnovnim školama za sve učenike od prvog do osmog razreda, organizira se akcija „Što znam i kako se ponašam u prometu“, u sklopu koje su učenici pokazali znanja iz poznavanja prometnih propisa, te u praktičnom dijelu- vožnja biciklom na poligonu, pješačenje po određenim dijelovima ulica u samom mjestu. Najbolji učenici predstavljali su nas na regionalnim smotrama, te na republičkim smotrama.

Te godine provedeno je i takmičenje u vožnji biciklom u kojoj je sudjelovalo 120 omladinaca, a u suradnji s RO COOO Valpovo, vozačima autobusa , te u suradnji s OSUP-om –prekršiocima prometnih  propisa održavana su predavanja iz prometne kulture.

1982. godine organizira se reli za žene pod nazivom „Žena 82“ koji je okupio 40 žena sa 20 vozila, te zbog velikog zanimanja žena, reli postaje tradicionalan. Na  reli „Sutjeska 82“ od 03. do 05. 7.1982. godine Auto moto društvo Valpovo šalje  5 vozila i deset osoba. Za svako vozilo vozači su dobili 100 l super benzina, a  svaki učesnik je dobio 3 dnevnice po 500,00 din.   

Iste godine održavaju se predavanja za profesionalne vozače radnih organizacija, na kojima se radnike upoznaje s novim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, a u osmom mjesecu započela je akcija „Mali saobraćajci“ u kojoj je obuhvaćeno 30 učenika, koji su nakon obuke polagali ispit. Za one koji su zadovoljili na tom ispitu, kupila se kompletna oprema i ti su učenici uz suradnju OSUP-a Valpovo regulirali promet „u vrijeme špice prometa te u vrijeme održavanja značajnih manifestacija“

14-14A Mali saobraćajci 1964. i 1983.godine

15.01.1983. godine u suradnji s Općinski sekretarijatom unutrašnjih poslova počinje se obilježavati Dan vozača, organizira se akcija „Sigurniji put do škole“. Iste godine AMD Valpovo, domaćin je regionalne smotre učenika osnovnih škola „Što znam i kako se ponašam u prometu.“

15- Regionalna smotra „Što znam i kako se ponašam u prometu“ 1983.

I u  Izvještaja o radu za 1988. godinu, konstatira se “ da je za nama još jedan uspješan period. Provedeno je niz akcija, a najznačajnije su:-organizirane su školske  i općinska akcija „Što znam i kako se ponašam u prometu“, početkom školske godine AMD uključeno je u akciju „Pažnja đaci prvaci“, u suradnji s Auto-moto društvom Belišće organiziran je tradicionalni reli „14. travanj“, članovi AMD učestvovali su na auto moto reliju XII Slavonske proleterske NOV brigade, u okviru slobodnih aktivnosti učenika osnovne škole djeluje školska prometna jedinica i karting klub, u suradnji sa Općinskom i Mjesnom konferencijom za društvenu aktivnost žena organizirana je biciklijada, kontinuirano se provode akcije preventivne kontrole i pregleda vozila, te su se povremeno prikazivali odgojni filmovi iz oblasti sigurnosti u cestovnom prometu. Na temelju zakonskih propisa iz oblasti obavezne obuke vozača profesionalaca, organizirana je godišnja provjera za cirka 200 vozača.“

Sve do ratnog perioda provodilo se niz preventivnih akcija s predškolskom, školskom djecom, mladima, održavani su reliji koji su uvijek imali prometno-edukativni karakter.

U ratnom periodu zamiru te aktivnosti, a sa radom na preventivi oživljava 1995. godine. Osniva se karting klub sa oko 30 polaznika-djece starije od 8 godina, provodi se akcija Sigurno u prometu, Dani tehničke ispravnosti vozila. Provodi se akcija obuke djece za vožnju bicikla, u kojoj su djeca prošla teoretsku i praktičnu obuku i nakon položenog ispita stekla Potvrdu o položenom ispitu za upravljanje biciklom. Od 2007. do 2013. godine, te akcije su provedene  kroz  projekte: „Znanjem do sigurnosti u prometu“, „Vještina, znanje, sigurnost“, „Biciklom u prometu“, „Znam i siguran sam“. Projekti su provedeni uz financijsku pomoć Zajednice tehničke kulture RH, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, Grada Belišća.  U tim godinama obnavlja se Školska prometna jedinica u suradnji s OŠ M. P. Katančić Valpovo.

16-Prvi karting u AMD-u

17-Potvrda o položenom ispitu za upravljanje biciklom

18-Školska prometna jedinica 2007. godine.

19-19A-Sudionici projekta „Vještina-znanje-sigurnost“  2009. godine. Učenici OŠ Ladimirevci, PŠ Ivanovci

Danas se većina tih akcija ne provodi. Bilo zbog izmjene zakonskih propisa po kojima je Autoklub izgubio pravo na provođenje pojedinih akcija, bilo zbog  nezainteresiranosti učesnika, bilo zbog nedostatka financijskih sredstava. Akcije koje danas Autoklub provodi svedene su na  minimum. Provodi se pokoja akcija u suradnji s dječjim vrtićima, AK sudjeluje na Danima tehnike koje organizira ZTK Valpovo-Belišće, te sudjeluje na Sajmu obrtništva, malog poduzetništva u Valpovu.

20-„Dani tehnike“ u Belišću

21-Sajam obrtništva i malog poduzetništva u Valpovu 2018.

Akcija, koja se kontinuirano provodi je akcija Hrvatskog autokluba u koju se svake godine uključuje i provodi Autoklub Valpovo je  Sigurno u školu s HAK-om. Akcija je to za učenike prvih razreda osnovnih škola,  kada članovi i tajnik AK-a obilaze sve osnovne i njihove područne škole, te se učenicima prvih razreda  dijele promotivni materijali prometno-edukativnog karaktera, reflektirajući prsluci, ruksaci,  trake,  brošure, bojanke.

22-„Sigurno u školu s HAK-om 2018.“

2018. godine Autoklub Valpovo obilježava  60 godina postojanja. Prilika je to da se podsjetimo na  dosadašnje predsjednike: Grginac Stjepana,  Vinogradac Ivana, Tivanovac Stjepana, Mijatović Stjepana,  Rajković Ivana,  Đeri Zorka,  Mračkovski Aleksandra, Vinković Zvonka, Bajer Stjepana, te  dosadašnje tajnike: Klobučar Milana, Skelac Alfreda, Lenđel Viliku, Đeri Zorka, te Stjepana Blaževića.

Osobiti doprinos ovom Društvu dali su dugogodišnji članovi: bivši tajnik Zorko Đeri, te dugogodišnji i sadašnji tajnik Stjepan Blažević.

 

ZORKO ĐERI

Gospodin Zorko Đeri rođen je 15. kolovoza 1933. godine u Podgoraču u radničkoj obitelji.

Osnovku školu i školu za VKV automehaničara  završio je u Valpovu.

Od rane mladosti uključio se u rad omladinske organizacije u Valpovu, te je od 1947. godine aktivno  radio u KUD-u „Zlatko Baloković“, u kojem je aktivno djelovao punih 20 godina.

Jedan je od osnivača Auto moto društva „Valpovo“, današnjeg Autokluba Valpovo, u kojem radi volonterski od njegovog osnivanja 1958. godine. Kada se Društvo razvilo brojčano i materijalno, postaje rukovoditelj Društva. U to vrijeme, na njegovu inicijativnu pokreće se automehaničarska radionica sa stalno zaposlenim osobljem i učeničkim kadrom, koja je po svojoj opremljenosti u to vrijeme zadovoljavala potrebe vozača amatera čitave Valpovštine. Gospodin Đeri inicijator je i osnivač prve autoškole u Valpovu koja i danas radi pod nazivom Autoškola Siguran prolaz Valpovo.

Kao tajnik Automoto društva  organizator je niz tečajeva za vozače vozila na motorni pogon u autoškoli, kao i niz predavanja o zaštiti u prometu za učenike osnovnih škola. Organizator je prigodnih auto relija, koji su se održavali na području cijele države.

U svojem dugogodišnjem radu bio je član OK Narodne tehnike gdje je radio u Komisiji za provođenje aktivnosti u oblasti moto-tehnike i sigurnosti u prometu.

U svim svojim aktivnostima zalagao se za širenje preventive u prometu, za ispravnost vozila, kao jedan od bitnih elemenata sigurnosti prometa.

I danas, nakon toliko godina, gospodin Đeri aktivno sudjeluje u aktivnostima Autokluba Valpovo. Predsjednik je Nadzornog odbora AK-a i član Skupštine AK-a Valpovo.

Za dugogodišnji rad na preventivi u prometu, gospodin Zorko Đeri primio je niz diploma i priznanja.

 

 STJEPAN BLAŽEVIĆ

Gospodin Stjepan Blažević rođen je 01.09.1943. godine u Ivanovcima, gdje je i završio osnovnu školu. Srednje obrazovanje završio je u Valpovu, a VKV kvalifikaciju  automehaničara stekao u Osijeku. Svjedodžbu o završnom ispitu,  čime je stekao stručnu spremu V stupnja prometne struke, profila instruktor vožnje «A», «B» kategorije stekao je u Osijeku 17. lipnja 1987. godine, a  zvanje kontrolora  tehničke ispravnosti  vozila 1984. god. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu .

Od osnivanja Automoto društva Valpovo 1958. godine radi, kao jedan od prvih entuzijasta u radionici tadašnjeg Automoto društva Valpovo,  kao i u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Valpovo, a kao  sedamnaestogodišnji mladić  16.11.1960. godine postaje i njihov član, što ostaje neprekidno sve do današnjih dana. Iste godine zapošljava se u GP Izgradnja Valpovo, te već tada kao član omladinske organizacije radi na preuređenju „Malog mlina“ u omladinski dom.

 Nakon odsluženja vojnog roka, zapošljava se u trgovačkom poduzeću Sloga Valpovo, te radi na održavanju voznog parka.

 Od 1977. godine radi u Autoškoli Autokluba «Valpovo» na poslovima instruktora vožnje, voditelja autoškole i predavača iz nastavnog predmeta PPSP. S navedenim radom nastavio je i u Autoškoli «Siguran prolaz» d.o.o. Valpovo, koja je osnovana 1997. godine, gdje radi sve do umirovljenja 2000. godine. Ujedno je bio i član zajedničke ispitne komisije za provođenje vozačkih ispita  za grad Valpovo, Našice i Donji Miholjac.

1982. godine postaje tajnikom AMD-a Valpovo. Velika zasluga je što se u tom periodu Automoto  društvo seli u nove prostorije, a radi se na izgradnji poligona za autoškolu. Kao tajnik Automoto društva «Valpovo», organizator je tadašnjih auto relija,  biciklijada za žene, a sve u funkciji promicanja  prometne kulture . Organizira održavanje regionalne smotre «Što znam i kako se ponašam u prometu» koja je 1983. godine održana  u Valpovu. Iste godine, njegovom zaslugom osniva se  Školska prometna jedinica za mjesto Valpovo. Jedan je od osnivača Savjeta za sigurnost prometa grada Valpova, čiji je jedno vrijeme bio i predsjednik.

Za vrijeme domovinskog rata aktivno sudjeluje u akcijama spašavanja izbjeglica, kao i smještaju rezervnog sastava policije u prostorijama AMD-a i DVD-a Valpovo.

U tijeku svog radnog vijeka ,niz godina, radi kao stalni sudski vještak za promet i procjenitelj vozila.

Od samog osnivanja ZTK Valpovštine , gospodin Blažević aktivno sudjeluje u radu ove udruge, kao i u svim njezinim aktivnostima.

Kao tajnik Autokluba «Valpovo» i neko vrijeme kao potpredsjednik Zajednice tehničke kulture Valpovo, te danas kao član Upravnog odbora ZTK Valpovo-Belišće,  aktivno sudjeluje u svim prometno-edukativnim akcijama koje organiziraju dječji vrtići, osnovne škole, Policijska postaja Valpovo. Aktivno i   s voljom radi  s djecom predškolskog i školskog uzrasta, obučavajući djecu za sudjelovanje u natjecanju «Sigurno u prometu», te je niz godina član Županijskog povjerenstva za natjecanje «Sigurno u prometu» za područje Osječko-baranjske županije. 

Cijeli svoj radni vijek gospodin Blažević je posvetio osposobljavanju kandidata za  vozače, preventivi u cestovnom prometu.  Sve svoje slobodno vrijeme  posvetio je radu s mladima, djecom predškolskog i školskog uzrasta, radeći s njima kako bi  se sa što više znanja i vještine kretali u prometu, stekli potrebna znanja iz prometne kulture i na taj način osigurali sigurnost sebi i ostalim sudionicima u prometu.  

Gospodin Blažević je dobitnik  niz nagrada i priznanja DVD-a Valpovo, HAK-a, kao i ZTK Valpovo-Belišće.

Za dugogodišnji rad, ZTK Osječko-baranjske županije dodijelila je 2006.  i 2016. godine gospodinu Blaževiću Povelju za dugogodišnji izniman doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture, a Upravni odbor HAK-a 1998. godine dodjeljuje mu Diplomu za uspješno sudjelovanje u promicanju i ostvarivanju ciljeva  i zadataka HAK-a. 2016. godine. U povodu proslave 70 godina HZTK dobiva povelju HZTK za dugogodišnji rad u tehničkoj kulturi.